استر مورگِنِشتِرن  Esther Morgensztern

استر مورگِنِشتِرن Esther Morgensztern

تاریخ تولد: 1927

Unknown

استر چهارمین فرزند یک خانواده یهودی بود که صاحب پنج فرزند بودند و در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین زندگی می کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. مادر و مادربزرگ استر یک کیوسک روزنامه فروشی در شهر داشتند، و پدرش منشی شهرداری بود.

۱۹۳۳-۳۹: سال آینده، باید سال آخر تحصیل من در مدرسه می‌بود، ولی من فارغ التحصیل نخواهم شد. جنگ بین آلمان و لهستان شروع شده و مدرسه ها تعطیل شده‌اند. درگیری شدیدی در این جا یعنی در شهر کالوشین اتفاق افتاد. شهر بمباران شده بود و خیلی از خانه ها از جمله خانه‌ی ما ویران شده بود. والدین من تصمیم گرفتند به شهر مینسک مازوویسکی که در ۱۰ مایلی این جا بود، نقل مکان کنند. پدر من در آن جا خویشاوندانی دارد. ما برای مدتی با آن ها زندگی خواهیم کرد.

۱۹۴۰-۴۴: زمانی که ما پیش اقوام خود رفتیم، شرایط آنقدرها بد نبود. ولی الان اتاق ها در حدی شلوغ شده که مادربزرگم که با ما آمده بود تصمیم گرفته به شهر کالوشین برگردد و با عمه ریزل زندگی کند. نازی ها بیشتر از ۵۰۰۰ یهودی شهر مینسک مازوویسکی را به زور به یک منطقه کوچک از شهر انتقال داده‌اند. تعداد خانه ها برای همه کافی نیست، در نتیجه تعداد خانواده ها در یک خانه چند برابر شده است. تیفوس که از طریق پشه منتقل می شد شیوع پیدا کرده و مادرم مدام می ترسد که ما تب کنیم.

در سال ۱۹۴۲، استر ۱۵ ساله و خانواده‌اش برای فرار از تبعید به طرف شهر کالوشین فرار کردند. اما کمی بعد، یهودی های شهر کالوشین را به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.