لازلو شوود  Laszlo Schwed

لازلو شوود Laszlo Schwed

تاریخ تولد: 1904

کیشکون‌فِلِگ‌هازا, مجارستان

لازلو در خانواده‌ای یهودی مجاری زبان. در شهر کیشکون‌فِلِگ‌هازا در جنوب شرقی مجارستان بزرگ شد. او مغازه‌‌ی فروش گوشت گوزن، پر و پتو باز کرد. در ۱۹۳۱ او با آنا ماهرر، از بوداپست ازدواج کرد و آنها در ژانویه ۱۹۳۲ صاحب یک دختر شدند.

۱۹۳۳-۳۹: دومین فرزند لازلو و آنا پسر بود. آنها دو فرزندشان را در یک خانه‌ی آرام بزرگ کردند. کیشکون‌فِلِگ‌هازا در بخش روستایی مجارستان قرار داشت. در مه ۱۹۳۹، دولت مجارستان قانونی را وضع کرد که بر اساس آن، یهودیان غریبه شناخته می‌شدند و برای کار در شرکت‌های مجاری، محدودیت داشتند. در نتیجه لازلو مجبور شد تعدادی از کارمندان یهودیش را اخراج کند.

۱۹۴۰-۴۴: در نوامبر ۱۹۴۰ مجارستان متحد آلمان نازی شد. قوانین بیشتری برای محدود کردن حقوق یهودیان مجارستان وضع شد. در آوریل ۱۹۴۴، یک ماه قبل از اشغال مجارستان توسط آلمان در ماه مارس، به یهودیان دستور داده شد که برای شناسایی شدن، یک ستاره‌ی زرد بر روی لباس‌هایشان وصل کنند. ۷۰۰ یهودی کیشکون‌فِلِگ‌هازا به گتویی که توسط مقامات بر پا شده‌ بود نقل مکان کردند. دو ماه بعد، تمام ۷۰۰ نفر آنها به کِچکِمِت، مرکز تبعید یهودیان در جنوب مرکزی مجارستان منتقل شدند.

بین ۲۵ و ۲۸ ژوئن ۱۹۴۴، لازلو و خانواده اش به آشویتس تبعید و کشته شدند. لازلو ۴۰ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.