پیتر وینترنیتز  Peter Winternitz

پیتر وینترنیتز Peter Winternitz

تاریخ تولد: ۲۸ آوریل ۱۹۲۲

پراگ, چکسلواکی

پیتر بزرگترین فرزند خانواده‌ای یهودی در پراگ پایتخت چکسلواکی بود. پراک شهری بود که تاریخچه جمعیت یهودیش به قرن یازدهم می‌رسید. خانواده‌ی او در خیابان کارلوا‌در محله‌ی کارلین زندگی می‌کردند. پدر پیتر صاحب یک شرکت عمده فروش کف‌پوش بود.

۱۹۳۳-۳۹: پیتر در کودکی در سازمان ورزشی صهیونیستی مکابی‌ هازیر فعالیت می کرد. آن گروه همچنین با آموزش کشاورزی به جوانان، به آنها کمک می‌کردند تا برای مهاجرت به فلسطین [آلیا بت] آماده شوند. در ۱۹۳۷ به علت افزایش احساسات ضد یهودی، پیتر و خواهرش لیزله از مدرسه‌ی آلمانی زبان به مدرسه دولتی چک زبان منتقل شدند. در ۱۵ مارس ۱۹۳۹ نیروهای آلمان وارد پراگ شدند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱ پیتر به گتوی ترزین‌اشتاد فرستاده شد. از آنجا که او در نگهداری حیوانات تجربه داشت، به نگهداری اسب‌های اس اس‌ها گمارده شد. در ژوئن ۱۹۴۲ خانواده پیتر به ترزین‌اشتاد فرستاده شدند و مادرش کمی بعد مریض شد. پیتر تلاش کرد شکری را که برای اسب‌ها استفاده می‌شد به طور پنهانی برای مادرش ببرد اما دستگیر شد. او به محلی خارج از گتو برده شد تا تنبیه شود جایی که تعداد کمی از آن محل برگشته‌ بودند. پس از چند روز پیتر برگشت اما به علت شکنجه‌ها قابل شناسایی نبود. او از بقیه جدا شد تا از اسب ها مراقبت کند.

در سپتامبر ۱۹۴۳ پیتر داوطلبانه به آشویتش منتقل شدجایی که خانواده‌اش نیز در آن بودند. او در آشویتس در گذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.