رایژل کیسیلنیچکی  Raizel Kisielnicki

رایژل کیسیلنیچکی Raizel Kisielnicki

تاریخ تولد: 1898

Unknown

رایژل با همسرش مویشه و سه فرزندش در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین زندگی می کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. تا دهه‌ی ۱۹۳۰، مویشه صاحب یک مغازه‌ی عمده فروشی خواربار، یک رستوران و یک پمپ بنزین شده بود که همه در جاده‌ی پر رفت‌و آمد اصلی قرار داشتند. خانواده‌ی کیسیلنیچکی در همان ساختمانی زندگی می‌کردند که مغازه و کسب و کارشان در آن قرار داشت.

۱۹۳۳-۳۹: من هر روز در رستورانمان کباب غاز را آماده می‌کنم. کسب و کار ما شلوغ است چون بسیاری از رانندگان کامیون در راه ورشو برای صرف یک وعده غذای سریع، در اینجا توقف می کنند. مادر زنم به ما در آشپزخانه کمک می‌کند و دخترم خی سورا صندوق‌دار است. پسرم آبرام راننده‌ی کامیون است و مواد اولیه را برایمان می‌آورد و پسر دیگرم مایلیخ در پمپ بنزین کار می‌کند. این کسب خانوادگی ماست، تا زمانی که جنگ شروع شد و آلمان کالوشین را اشغال کرد.

۱۹۴۰-۴۴: شهردار که زیر نظر آلمانی‌ها کار می‌کند، مویشه را به عنوان عضو انجمن یهودیان انتخاب کرده است. در عوض مویشه پسرمان آبرام را به عضویت پلیس یهودیان و پسر دیگرمان مایلیخ را به عضویت کمیته‌ی بهداشت یهودیان درآورده است. من نیز همچنان گاهی در رستوران کار می‌کنم، نان می‌پزم و چای دم می‌کنم، اما غذاهای دیگر کمیاب شده‌اند. گاهی اوقات هم در آشپزخانه‌ی عمومی کمک می‌کنم، در آنجا برای خانواده‌های یهودی فقیر شهر غذا آماده می‌کنیم. مادرم و خی سورا هم گاهی اوقات با من کار می کنند.

در روز ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۲، رایژل ۴۴ ساله و بیش از ۳۰۰۰ یهودی دیگر از کالوشین به اردوگاه مرگ تبعید شدند و او در همان جا جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.