سالی ایزیکویتس Sally Izikowitz

سالی ایزیکویتس Sally Izikowitz

تاریخ تولد: 1921

لیپایا, لتونی

سالی تنها فرزند خانواده‌ای یهودی در بندر بالتیک در لیپایا بود. هنگامی که سالی کودک بود، خانواده‌اش به ایزپوت، شهرکی در ۲۵ مایلی شمال لیپایا نقل مکان کردند. در آنجا والدینش همراه با یک شریک، فروشگاه خشکبار برپا کردند. سالی به یک مدرسه‌ی یهودی خصوصی آلمانی زبان در ایزپوت رفت.

۱۹۳۳-۳۹: فروشگاه ایزیکویتس در شهر معروف شده بود. مردم از آنجا پارچه می‌خریدند تا با آن لباس و روکش مبلمان بدوزند. در ۱۹۳۹ سالی از مدرسه متوسطه فارغ التحصیل شد. در سپتامبر همان سال آلمان به لهستان حمله کرد. آن زمان لتونی هنوز یک ملت آزاد بود.

۱۹۴۰-۴۱: در ژوئن ۱۹۴۰، شوروی لتونی را اشغال کرد. یک سال بعد، کمی قبل از حمله‌ی آلمان به شوروی در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، پدر سالی که گرایش کونیستی داشت، از ترس سرنوشت کمونیست‌ها تحت کنترل آلمان، به شوروی فرار کرد. سالی و مادرش به لیپایا برگشتند. آلمان در ۲۹ ژوئن لیپایا را اشغال کرد، و چند روز بعد زمانی که سالی آپارتمانش را همراه با یک دوست ترک کرد تا به منزل اقوامش در طرف دیگر خیابان برود. یک گشت آلمانی او را متوقف کرد.

سالی با شلیک گشت آلمانی در خیابان کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.