ویلیبالد ولفارت Willibald Wohlfahrt

ویلیبالد ولفارت Willibald Wohlfahrt

تاریخ تولد: December 15, 1927

کوستنبرگ-ولدن, اتریش

ویلیبالد کوچکترین فرزند در بین شش فرزند یک خانواده‌ی کاتولیک بود. آنها در دهکده‌ای به نام کارینتا واقع در بخشی از اتریش زندگی می‌کردند.زمانی که ویلباد نوزاد بود، پدر و مادرش که از اصول مذهبی کاتولیک سرخورده شده بودند به شاهدان یهوه گرویدند.آنها فرزندانشان را با ایمان و اعتقاد به باور جدیدشان بزرگ کردند. پدرش به عنوان رهبر محلی کلیسای شاهدان یهوه انتخاب شد.

۱۹۳۳-۳۹: ویلیبالد در منطقه‌ای زیبا در نزدیکی دریاچه‌ها و کوهستان زندگی می‌کرد. خانواده‌ی ولفارت با وجود مخالفت دولت در آموزش آیین شاهدان یهوه، در تبلیغ این دین، حضوری فعال داشت. نازی‌ها در سال ۱۹۳۸ بر کشور حاکم شدند. پدر ویلیبالد در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به دلیل مخالفتش با خدمت در ارتش دستگیر شد و سه ماه بعد اعدام شد.

۱۹۴۰-۴۵: بزرگترین برادر ویلیبالد به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و برادر دیگرش گرگور به دلیل نپذیرفن خدمت در ارتش آلمان اعدام شد. هنگامی که ویلیبالد ۱۴ سال داشت، با خواهرانش و تنها برادرش توسط آلمانی‌ها گرفته شد. او به صومعه‌ی کاتولیک‌ها در لاندائو فرستاده شد. در آنجا یک معلم نازی سعی کرد او راتعلیم دهد. وی هنگامی که ویلیبالد از سلام دادن به هیتلر امتناع کرد، به شدت او را کتک زد. در هنگام رسیدن ارتش متحدین، ویلیبالد برای حفر گودال برای دفاع از پایگاه آلمانی‌ها، به خط مقدم فرستاده شد.

ویلیبالد در سال ۱۹۴۵ در حال کندن گودال در جبهه آلمان غربی کشته شد. او ۱۷ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.