جزئیات
عکس ها

کارکنان سازمان ملل به یکی از بازماندگان 11 ساله اردوگاه کار اجباری که از قربانیان آزمایش های پزشکی اردوگاه آشویتس بوده واکسن

کارکنان سازمان ملل به یکی از بازماندگان 11 ساله اردوگاه کار اجباری که از قربانیان آزمایش های پزشکی اردوگاه آشویتس بوده واکسن می زنند. اردوگاه آوارگان برگن- بلزن، آلمان، ماه مه 1946.


برچسب‌ها


  • United Nations Archives and Records Management Section

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

United Nations personnel vaccinate an 11-year-old concentration camp survivor who was a victim of medical experiments at the Auschwitz ... [LCID: 66629]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.