جزئیات
عکس ها

یکی از انبارهای متعدد در آشویتس که آلمانی ها در آن لباس های متعلق به قربانیان اردوگاه را نگه می داشتند.

یکی از انبارهای متعدد در آشویتس که آلمانی ها در آن لباس های متعلق به قربانیان اردوگاه را نگه می داشتند. این عكس بعد از آزادسازی اردوگاه گرفته شده است. آشویتس، لهستان، پس از ژانویه 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

One of many warehouses at Auschwitz in which the Germans stored clothing belonging to victims of the camp. [LCID: 85750]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.