بازگشت به مطلب

Max Brod, a Czech-born Jewish author and composer who wrote in the German language. [LCID: 00304]
جزئیات
عکس ها

ماکس برود، نویسنده و آهنگساز یهودی متولد چکوسلواکی که به زبان آلمانی می نوشت.

ماکس برود، نویسنده و آهنگساز یهودی متولد چکوسلواکی که به زبان آلمانی می‌نوشت. او که صهیونیستی فعال بود، موفق شد در سال ۱۹۳۹ عازم فلسطین شود. پراگ، چکوسلواکی، ۲۷ فوریه ۱۹۳۷.


  • Czechoslovak News Agency

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.