جزئیات
عکس ها

کارگران هنگام بازگشت از بیگاری در معدن سنگ، سنگ ها را بیشتر از شش مایل تا اردوگاه کار اجباری بوخنوالت حمل می کنند.

کارگران هنگام بازگشت از بیگاری در معدن سنگ، سنگ ها را بیشتر از شش مایل تا اردوگاه کار اجباری بوخنوالت حمل می کنند. آلمان، تاریخ نامشخص است.


  • Federation Nationale des Deportes et Internes Resistants et Patriots

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Returning from work in a stone quarry, forced laborers carry stones more than six miles to the Buchenwald concentration camp. [LCID: 19087]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.