جزئیات
عکس ها

اتوبوس هايی كه بيماران را از يک بيمارستان دولتی در نزديکی ويسبادن به "هادامار" (یکی از مراكز کشتن از سر ترحم) منتقل می کردند؛ در آنجا بيماران

اتوبوس هايی كه بيماران را از يک بيمارستان دولتی در نزديکی ويسبادن به "هادامار" (یکی از مراكز کشتن از سر ترحم) منتقل می کردند؛ در آنجا بيماران را با گاز خفه می کردند يا از طریق تزريق مواد كشنده به قتل می رساندند. آلمان، بين ماههای مه و سپتامبر 1941.


  • Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Buses that transported patients from a public hospital near Wiesbaden to the Hadamar euthanasia center, where the patients were gassed ... [LCID: 77167]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.