جزئیات
عکس ها

دكتر ژوزف جکسی که 25 یهودی را در طول جنگ نجات داد.

دكتر ژوزف جکسی که 25 یهودی را در طول جنگ نجات داد. او مخفیگاه، پول، دارو و اسناد شناسایی جعلی در اختیار آنها قرار می داد. جکسی در زمره "پارسایان در میان ملل" قرار گرفت. چکوسلواکی، قبل از جنگ.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Dr. Joseph Jaksy, who rescued 25 Jews during the war. [LCID: 89113]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.