جزئیات
عکس ها

سربازان آلمانی در اتحاد جماهیر شوروی طی یکی از حملات شوروی به جبهه شرقی در دسامبر 1943.

سربازان آلمانی در اتحاد جماهیر شوروی طی یکی از حملات شوروی به جبهه شرقی در دسامبر 1943. اگرچه سربازان آلمانی در ژوئن 1941 به خاک شوروی حمله کردند، اما در پی نبرد استالینگراد با ضد حملات نیروهای شوروی مواجه شدند. 16 دسامبر 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German soldiers in the Soviet Union during a December 1943 Soviet offensive on the eastern front. [LCID: 09579]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.