جزئیات
عکس ها

Identification pictures of a prisoner, accused of homosexuality, recently arrived at the Auschwitz concentration camp.

عکس‌های شناسایی یک زندانی تازه وارد به ارودگاه آشویتس، متهم به همجنسگرایی . آشوتیس، لهستان، بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵.


برچسب‌ها


  • National Museum of Auschwitz-Birkenau

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Identification pictures of a prisoner, accused of homosexuality, recently arrived at the Auschwitz concentration camp. [LCID: 00209]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.