جزئیات
عکس ها

عكس کارت شناسايی ديرك اوتن كه آن را به یک یهودی داد تا او را نجات دهد.

عكس کارت شناسايی ديرك اوتن كه آن را به یک یهودی داد تا او را نجات دهد. اوتن و شوهرش یک بار حدود 50 يهودی را در خانه خود مخفی كردند. نيولانت، هلند، تاريخ نامشخص است.


  • Gay Block and Malka Drucker

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Identity photo of Dirke Otten, who gave her identity card to a Jew in order to save her. [LCID: 90941]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.