جزئیات
عکس ها

یان کارسکی (فرد ایستاده) پیک تشکیلات مخفی دولت لهستان در تبعید که در پاییز 1942 کشورهای غربی را از قساوت های نازی ها نسبت به یهودیان در لهستان آگاه ساخت.

یان کارسکی (فرد ایستاده) پیک تشکیلات مخفی "دولت لهستان در تبعید" که در پاییز 1942 کشورهای غربی را از قساوت های نازی ها نسبت به یهودیان در لهستان آگاه ساخت. دفتر کار او در واشینگتن دی.سی.، ایالات متحده، 1944.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jan Karski (standing), underground courier for the Polish government-in-exile who informed the west in the fall of 1942 about Nazi ... [LCID: 90536]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.