جزئیات
عکس ها

گروهی از پارتیزان های یهودی در جنگل رودنیکی، نزدیک ویلنا، بین سالهای 1942 تا 1944.

گروهی از پارتیزان های یهودی در جنگل رودنیکی، نزدیک ویلنا، بین سالهای 1942 تا 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

A group of Jewish partisans in the Rudniki forest, near Vilna, between 1942 and 1944. [LCID: 04097]