جزئیات
عکس ها

سربازان آلمانی، یهودیان دستگیر شده طی شورش گتوی ورشو را به نقطه ای که باید برای تبعید جمع شوند هدایت می کنند.

سربازان آلمانی، یهودیان دستگیر شده طی شورش گتوی ورشو را به نقطه‌ای که باید برای تبعید جمع شوند هدایت می‌کنند. لهستان، مه ۱۹۴۳.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو
German soldiers lead Jews captured during the Warsaw ghetto uprising to the assembly point for deportation. [LCID: 5472a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.