جزئیات
عکس ها

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان در شب کتابسوزان صحبت می کند.

یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان در شب کتابسوزان صحبت می کند. برلین، آلمان، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Joseph Goebbels, German propaganda minister, speaks on the night of book burning. [LCID: 85339a]