جزئیات
عکس ها

دادگاه نظامی بين المللی، دادگاهی بود كه توسط دولت های پیروزمند متفقین به صورت مشترک تشكيل شد.

دادگاه نظامی بين المللی، دادگاهی بود كه توسط دولت های پیروزمند متفقین به صورت مشترک تشكيل شد. در اين دادگاه، پرچم کشورهای شوروی، انگليس،آمريكا و فرانسه در پشت جایگاه ویژه قاضی برافراشته شده است.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The International Military Tribunal was a court convened jointly by the victorious Allied governments. [LCID: 61332]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.