جزئیات
عکس ها

"کارگران شرقی" (Ostarbeiter) اکثراً زنان اروپای شرقی بودند که برای بیگاری به آلمان آورده شده بودند.

"کارگران شرقی"(Ostarbeiter)اکثراً زنان اروپای شرقی بودند که برای بیگاری به آلمان آورده شده بودند. به منظور تعیین هویت آنها، یک وصله روی با حروف "OST" روی لباسشان دوخته شده بود (قسمت پایین تصویر). آلمان، پس از سال 1942.


  • Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik Fachkrankenhaus fuer Neurologie

"Ostarbeiter" (eastern workers) were mostly eastern European women brought to Germany for forced labor. [LCID: 85581]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.