جزئیات
عکس ها

صفحه ای از خاطرات پیتر فایگل، کودک یهودی که در دهکده پروتستان نشین لوشامبون- سور- لينون پنهان شده بود.

صفحه ای از خاطرات پیتر فایگل، کودک یهودی که در دهکده پروتستان نشین لوشامبون- سور- لينون پنهان شده بود. در اینجا، عکس های والدین او که در اردوگاه کار اجباری جان سپردند نیز دیده می شود. متن خاطرات به زبان فرانسوی و آلمانی است. لوشامبون- سور- لينون، فرانسه، 1943-1942.


  • US Holocaust Memorial Museum

Page from the diary of Peter Feigl, a Jewish child hidden in the Protestant village of le Chambon-sur-Lignon. [LCID: 86061]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.