<p>صفحه ای مصور از دفتر خاطرات یک کودک که در اردوگاه پناهندگان در سوئیس نوشته شده است. در این صفحه، چگونگی عبور آنها از مرز و ورودشان به سوئیس شرح داده شده است. در متن آمده است: "ما از جنگل خارج و وارد یک فضای باز شدیم: باید تا حد امکان ساکت می ماندیم، چون نزدیک مرز بودیم. آه! داشت یادم می رفت! قبل از این که از جنگل خارج شویم، آنها در حالی که مشغول جست و جو در آن ناحیه و قطع کردن سیم های خاردار بودند وادارمان کردند یک ربع ساعت بی حرکت بایستیم. خوشبختانه کمی پس از آن دوباره راه افتادیم. بعد به یک قرارگاه نگهبانی کوچک رسیدیم که دقیقاً مقابل سوراخ درون سیم های خاردار بود. خوشبختانه نگهبان آنجا نبود. ما یکی یکی و ساکت از سوراخ درون سیم های خاردار عبور کردیم. چقدر پر هیجان بود! سرانجام وارد یک سرزمین آزاد، یعنی سوئیس شدیم." سوئیس، 1944-1943.</p>

خاطرات کودکان

مطالب با برچسب خاطرات کودکان

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.