Photograph of the water tower of the Old Town Mills in Prague. [LCID: 33381]
جزئیات
عکس ها

برج منبع آب در "Old Town Mills"، واقع در پراگ.

برج منبع آب در "Old Town Mills"، واقع در پراگ. هلنه ریک پس از اینکه به محله یهودی نشین ترزین اشتاد در چکوسلواکی تبعید شد، تصمیم گرفت از آنچه بر او می گذشت بنویسد. او از این عکس که برایش فرستاده بودند به عنوان کاغذی برای نوشتن خاطراتش در ترزین اشتاد استفاده کرده است. یادداشت های هلنه سرشار است از خاطرات حسرت بار او از همسر، پدر و مادرش - که قبل از جنگ جان باختند - و افکار محبت آمیز در باره خانواده اش که در سال 1939 اروپا را ترک کرده بودند. این یادداشت ها همچنین روایتی بی واسطه از بیماری و بستری شدن اوست که به مرگش انجامید. از آنجا که امکانات در محله یهودی نشین ترزین اشتاد محدود بود، هلنه اندیشه ها، خاطرات و یادداشت های خود را در حاشیه و پشت عکس های خانوادگی که با خود آورده بود و همچنین روی کارت پستال ها و نامه هایی که در آنجا دریافت می کرد، می نوشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Elizabeth Margosches

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.