جزئیات
عکس ها

اعضای یک خانواده لهستانی که دختری یهودی را در مزرعه خود مخفی کرده بودند.

اعضای یک خانواده لهستانی که دختری یهودی را در مزرعه خود مخفی کرده بودند. ژیراردوف، لهستان، 1942-1941.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Members of a Polish family who hid a Jewish girl on their farm. [LCID: 05716]