جزئیات
عکس ها

یهودیان دستگیر شده طی شورش محله یهودی نشین ورشو، برای تبعید وادار به راهپیمایی به سوی محل جمع آوری می شوند.

یهودیان دستگیر شده طی شورش محله یهودی نشین ورشو، برای تبعید وادار به راهپیمایی به سوی محل جمع آوری می شوند. ورشو، لهستان، آوریل یا مه 1943.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jews rounded up during the Warsaw ghetto uprising are forced to march to the assembly point for deportation. [LCID: 34082]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.