جزئیات
عکس ها

سربازان روس جعبه حاوی سم را که در آزمایش های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته بود مورد بازرسی قرار می دهند.

سربازان روس جعبه حاوی سم را که در آزمایش های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته بود مورد بازرسی قرار می دهند. آشویتس، لهستان، پس از 27 ژانویه 1945.


برچسب‌ها


  • Wytwornia Filmow Dokumentalnych I Fabularnych

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Soviet soldiers inspect a box containing poison used in medical experiments. [LCID: 85092]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.