جزئیات
عکس ها

یک خانواده یهودی مشغول راه رفتن در خیابان.

یک خانواده یهودی مشغول راه رفتن در خیابان. کالیش، لهستان، 16 ماه مه 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

A Jewish family walking down a street. Kalisz, Poland, May 16, 1935. [LCID: 05303]