جزئیات
عکس ها

سه نفر از شرکت کنندگان در شورش تربلینکا که فرار کردند و از جنگ جان سالم به در بردند.

سه نفر از شرکت کنندگان در شورش تربلینکا که فرار کردند و از جنگ جان سالم به در بردند. ورشو، لهستان، 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Sylvia Kramarski Kolski
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Three participants in the Treblinka uprising who escaped and survived the war. [LCID: 66111]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.