جزئیات
عکس ها

زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی زبان های رسمی محاکمات نورنبرگ بودند.

زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی زبان های رسمی محاکمات نورنبرگ بودند. مترجمان، صورت جلسات را به صورت همزمان ترجمه می کردند. در اینجا، آنها ترجمه ها را در اختیار شرکت کنندگان در محاکمه قرار می دهند. نورنبرگ، آلمان، نوامبر 1945.


برچسب‌ها


  • Wide World Photo
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو
English, French, Russian, and German were official languages of the Nuremberg trials. [LCID: 08530]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.