جزئیات
عکس ها

علامت هشداردهنده به زبان آلمانی و لتونی، مبنی بر اینکه افرادی که قصد عبور از حصار یا تماس با ساکنان محله یهودی نشین ریگا را دارند

علامت هشداردهنده به زبان آلمانی و لتونی، مبنی بر اینکه افرادی که قصد عبور از حصار یا تماس با ساکنان محله یهودی نشین ریگا را دارند، هدف گلوله قرار خواهند گرفت. ریگا، لاتویا، 1943-1941.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Emmi Lowenstern
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

A sign, in both German and Latvian, warning that people attempting to cross the fence or to contact inhabitants of the Riga ghetto ... [LCID: 28041]