نقشه های متحرک

پیامدهای هولوکاست

هنگامی كه نیروهای متفقین در یک سری عملیات تهاجمی علیه آلمان نازی در سراسر اروپا به حرکت درآمدند، با زندانیان اردوگاه کار اجباری مواجه می شدند و آنها را آزاد می کردند. بسیاری از این زندانیان از پیاده روی های مرگ به طرف مناطق مرکزی آلمان جان سالم به در برده بودند. بیشتر بازماندگان یهودی پس از آزادی قادر نبودند یا تمایلی نداشتند به اروپای شرقی بازگردند و علت آن هم یهودستیزی و نابودی جامعه آنها در طول هولوکاست بود. کسانی هم که بازمی گشتند غالباً در بیم جان خود بودند. بسیاری از بازماندگان بی خانمان هولوکاست به طرف غرب و کشورهای آزاد شده توسط نیروهای متفقین مهاجرت می کردند و در اردوگاه های آوارگان و مراکز پناهندگان اسکان می یافتند تا از اروپا خارج شوند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.