نقشه های متحرک

آزاد سازی اردوگاه های نازی ها

با حرکت نیروهای متفقین در سطح اروپا برای مقابله با نازی‌های آلمان، آنها با ده‌ها هزار زندانی در بازداشتگاه‌ها روبه رو شدند که از گرسنگی و بیماری رنج می‌بردند. تنها پس از آزادسازی اردوگاه‌های نازی بود که وجهه‌ی کامل اقدامات وحشتناک آنها برای دنیا مشخص شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.