"هدف اولیه ما شخص نیست، ما با این دیدگاه موافق نیستیم که باید به گرسنگان غذا داد، تشنگان را سیراب کرد و یا برای برهنگان لباس تهیه کرد...اهداف ما کاملاً متفاوت است: ما باید مردم سالمی داشته باشیم تا در جهان غالب باشیم."
یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات، 1939

حکومت آلمان نازی از سال 1933 تا 1945 به رهبری آدولف هیتلر به ترویج نوعی ناسیونالیسم پرداخت که آمیزه ای از گسترش ارضی کشور همراه با ادعای برتری بیولوژیکی (نژاد آریایی"ارباب") و یهودستیزی خصمانه بود. نازی ها با تکیه بر یک ایدئولوژی نژادپرستانه که دانشمندان آلمانی به آن مشروعیت داده بودند، تلاش کردند تمام یهودی های اروپا را از میان ببرند. این امر به کشته شدن شش میلیون یهودی در هولوکاست انجامید. بسیاری دیگر هم در کارزار دیگر نازی ها برای پاکسازی جامعه آلمان از وجود کسانی که تهدیدی برای "سلامت" ملت به شمار می رفتند، مورد شکنجه قرار گرفته یا کشته شدند.