جزئیات
اشیاء باقیمانده

روزنامه اشتورمر، شماره 29، ژوئیه 1934

"اشتورمر"- روزنامه به شدت یهود ستیز و نیمه رسمی آلمان نازی- در این شماره خود در سال 1934 در مورد برنامه یهودیان برای تسلط بر جهان هشدار می دهد. این مقاله با عنوان "دشمن کیست؟" یهودیان را مقصر اصلی از بین بردن نظم اجتماعی می داند و ادعا می کند که یهودیان خواهان جنگ هستند، در حالی که بقیه جهان خواهان صلح اند. "اشتورمر"، ژوئیه 1934.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Virginius Dabney

اشتراک

Der Stuermer, number 29, July 1934 [LCID: 20064qt9]