جزئیات
اشیاء باقیمانده

اعلامیه هتل رايش شوف

اعلامیه هتل رایش شوف در هامبورگ، آلمان، 1939. برچسب قرمز نشانگر آن است که حضور میهمانان یهودی هتل در رستوران، بار یا تالارهای پذیرایی هتل ممنوع است. مدیر هتل از یهودیان درخواست می كرد كه غذایشان را در اتاق های خود صرف كنند. پیرو قوانین نورنبرگ در سال 1935، یهودیان به شکلی سازمان یافته از حضور در مكانهای عمومی آلمان منع شده بودند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Hotel Reichshof flyer [LCID: 1998hsb4]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.