جزئیات
اشیاء باقیمانده

چرخ خیاطی سینگر مورد استفاده در گتوی لودز

این چرخ خیاطی سینگر مورد استفاده کفاشان گتوی لودز در لهستان قرار می گرفت. از ماه مه 1940، آلمانی ها شروع به احداث کارخانه در این گتو کردند تا ساکنان یهودی آن محل را به بیگاری بگمارند. تا ماه اوت 1942، حدود 100 کارخانه در این گتو دایر شده بود. در کارخانه های اصلی این محل، پارچه و بویژه اونیفورم برای ارتش آلمان تولید می شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Singer sewing machine from the Lodz ghetto [LCID: 1998k8fo]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.