جزئیات
اشیاء باقیمانده

جلد گزارش اشتروپ

سرلشکر اس اس یورگن اشتروپ، فرمانده نيروهای آلمانی که شورش محله يهودی نشين ورشو را سرکوب کرد، آلبومی از عکس ها و مطالب ديگر را جمع آوری کرده بود. اين آلبوم، که بعدها "گزارش اشتروپ" نام گرفت، به عنوان یکی از مدارک دادگاه نظامی بين المللی در نورنبرگ ارائه شد. در اينجا، مهر مدرک دادگاه نظامی بين المللی روی جلد گزارش دیده می شود.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Stroop Report cover [LCID: 20054jfc]