جزئیات
Other

طرح کشتی "سنت لوئیس"

طرح کشتی مسافربری دو پروانه ای "سنت لوئیس" که نشانگر کابین ها و شماره اتاق ها است. این اقیانوس پیمای آلمانی در سال 1939 حدود 1000 پناهنده یهودی را که به دنبال پناهگاهی موقت در کوبا بودند حمل می کرد. کشتی سنت لوئیس پس از امتناع کوبا و سپس ایالات متحده از پذیرش پناهندگان، ناگزیر به اروپا بازگشت.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Plan of the "St. Louis" [LCID: 1998rdmq]