جزئیات
Other

کارت دانشجویی جعلی سیمونه ویل

سیمونه ویل پس از کسب هويت جدید در اواخر 1943، کارت دانشجویی سالهای 1939- 1938 خود را دستکاری کرد تا نام مستعارش، یعنی سیمونه ورلین را در آن قرار دهد. این کارت، مؤید ثبت نام او در دانشکده مددکاری اجتماعی در استراسبورگ بود. ویل توانست با استفاده از اسناد جعلی و دستکاری شده، به شاتورو واقع در فرانسه نقل مکان کند و به عنوان عضو یک سازمان امدادرسانی و نجات به نام "انجمن کمک به کودکان" (OSE)، به نجات کودکان یهودی بپردازد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Simone Weil's falsified student card [LCID: 1998hmn0]