جزئیات
Other

گواهی نامه مربیگری کودکستان متعلق به سیمونه ویل

سیمونه ویل این مدرك را که به او اجازه تدریس در کودکستان در فرانسه را می داد، در سال 1940 از دانشکده مددکاری اجتماعی استراسبورگ دریافت کرده بود. ویل به منظور تسهیل فعالیت هایش در یک سازمان امدادرسانی و نجات به نام "انجمن کمک به کودکان" (OSE)، در اواخر سال 1943 یک هویت جعلی اختیار کرد. میان اسنادی که هویت جدید ویل را به اثبات می رسانید، نسخه ای جعلی از این گواهی نامه به نام "سیمونه ورلین" قرار داشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Share This

Simone Weil's kindergarten teacher certification [LCID: 19982dct]