جزئیات
Other

گواهی تدریس جعلی متعلق به سیمونه ویل

سیمونه ویل از این مدرک جعلی و دیگر اسناد ساختگی برای مستند کردن هویتی جدیدی که اواخر سال 1943 کسب کرده بود، استفاده می کرد. او با استفاده از نام سیمونه ورلین می توانست از دستگیری اجتناب کند و محل اقامت خود را تغییر دهد تا به عنوان عضو یک سازمان امدادرسانی و نجات به نام "انجمن کمک به کودکان" (OSE) به راحتی به نجات کودکان یهودی بپردازد. ویل این مدرک جعلی را که به وی اجازه می داد در کودکستانی در فرانسه به تدریس بپردازد از دانشکده مددکاری استراسبورگ در 1940 کسب کرده بود. رئیس دانشکده با رضایت کامل این نسخه جدید را برای وی جعل کرد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Share This

Teacher certification forged for Simone Weil [LCID: 1998vaqy]