قطعه فیلم های تاریخی

اعتراضات ضد نازی

مجمع یهودیان آمریكا یكی از اولین گروههایی بود که در ایالات متحده با اصول نازیسم به مخالفت پرداخت. این مجمع در اوایل مارس 1933، به محض به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان، تظاهرات عمومی براه انداخت و طی سال های جنگ نیز همچنان به برپایی تظاهرات ادامه داد. مجمع یهودیان آمریكا این راهپیمایی ضد نازی را در منهتن سازماندهی کرد. این رخداد همزمان با واقعه كتاب سوزان در آلمان بود.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک