قطعه فیلم های تاریخی

زندگی روزمره در محله یهودی نشین ورشو

به منظور جلوگیری از ورود یهودیان به خیابان هایی كه خارج از محله یهودی نشین بودند، بخش های آن محله از طریق یک پل به یکدیگر متصل شده بود. قبل از مسدود کردن محله یهودی نشین، در راه های ورودی و خروجی معدود آن پست های بازرسی قرار داده بودند. در ماه های نخست احداث محله، زندگی در آنجا عادی به نظر می رسید، اما خیلی زود كمبود غذا و مسكن مناسب تلفات زیادی به بار آورد.


برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک