قطعه فیلم های تاریخی

سقوط ورشو

سربازان آلمانی در 8 و 9 سپتامبر 1939 به قسمت هایی از ورشو رسیدند. طی محاصره ورشو توسط آلمان ها، شهر در اثر حملات هوایی و آتش توپخانه متحمل خسارات سنگينی شد. ورشو در 28 سپتامبر تسليم شد. در اينجا، سربازان آلمانی ورشو را اشغال می کنند. اين قطعه برگرفته از فيلمی به نام "داستان يک شهر" است که توسط واحد فيلمبرداری شبکه زيرزمينی لهستان تهیه شده است.

نسخه كامل

در 27 سپتامبر، صدای راديو ورشو برای آخرين بار شنيده شد. برای آخرين بار، شهردار استارزينسکی خطاب به مردم ورشو و جهان صحبت کرد. [موسيقی] ورشو سقوط کرد.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.