قطعه فیلم های تاریخی

یون آنتونسکو با هیتلر ملاقات می‌کند

مارشال یون آنتونسکو از سال۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ حاکم رومانی بود. پس از شکست نیروهای آلمان دراستالینگراد، هیتلر مشکوک شد که برخی از کشورهای متحد با آلمان قصد مذاکره برای صلحی جداگانه دارند. در این فیلم خبری آلمانی، آنتونسکو در برشتس‌گادن آلمان با هیتلر ملاقات می‌‌‌کند تا در درجه‌ی اول به وی اطمینان دهد که رومانی به برنامه‌های جنگی آلمان متعهد است. یک سال پس از این ملاقات، شاه میخائیل رومانی، آنتونسکو را دستگیر و در اوت ۱۹۴۴ با شوروی قرارداد آتش‌بس موقت امضا کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.