قطعه فیلم های تاریخی

یون آنتونسکو با هیتلر ملاقات می‌کند

مارشال یون آنتونسکو از سال۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ حاکم رومانی بود. پس از شکست نیروهای آلمان دراستالینگراد، هیتلر مشکوک شد که برخی از کشورهای متحد با آلمان قصد مذاکره برای صلحی جداگانه دارند. در این فیلم خبری آلمانی، آنتونسکو در برشتس‌گادن آلمان با هیتلر ملاقات می‌‌‌کند تا در درجه‌ی اول به وی اطمینان دهد که رومانی به برنامه‌های جنگی آلمان متعهد است. یک سال پس از این ملاقات، شاه میخائیل رومانی، آنتونسکو را دستگیر و در اوت ۱۹۴۴ با شوروی قرارداد آتش‌بس موقت امضا کرد.


  • National Archives - Film

اشتراک