قطعه فیلم های تاریخی

قوانین نورنبرگ اعلام شد

هرمان گورینگ (Hermann Goering) مقدمه‌ی قوانین نورنبرگ را در هفتمین کنگره‌ی حزب نازی بازگو می‌کند. این قوانین، شهروندی آلمان را بر اساس خون تعریف کرده و ازدواج بین آلمانی‌ها و یهودیان را ممنوع می‌کند. جلسه‌ی ویژه‌ی Reichstag (پارلمان آلمان)، قوانینی را وضع کرد که باعث تشدید اقدامات نازی‌ها علیه یهودیان شد.

نسخه كامل

تنها فردی می‌تواند شهروند رایش باشد که از خون آلمانی یا خون وابسته باشد و با رفتارش نشان دهد که مایل است به مردم آلمان و رایش صادقانه خدمت کند. ازدواج بین یهودیان و شهروندان آلمان یا خون‌های وابسته ممنوع است!


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.