قطعه فیلم های تاریخی

ترزین اشتاد

در واکنش به آگاهی روزافزون جهان از سبعیت نازی ها، آنها تصمیم گرفتند به یک کمیته بررسی "صلیب سرخ" اجازه دهند که از محله یهودی نشین ترزین اشتاد در چکوسلواکی بازدید کند. اقدامات مفصلی برای مخفی کردن شرایط واقعی و به نمایش گذاشتن حال و هوایی عادی از آن محله صورت گرفت. این قطعه فیلم- که نمایشگر اجرای برنامه یک ارکستر است- بخشی از یک فیلم تبلیغاتی آلمانی است که در زمان بازدید صلیب سرخ از ترزین اشتاد تهیه شد.


برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک