قطعه فیلم های تاریخی

ترزین اشتاد

در واکنش به آگاهی روزافزون جهان از سبعیت نازی ها، آنها تصمیم گرفتند به یک کمیته بررسی "صلیب سرخ" اجازه دهند که از محله یهودی نشین ترزین اشتاد در چکوسلواکی بازدید کند. اقدامات مفصلی برای مخفی کردن شرایط واقعی و به نمایش گذاشتن حال و هوایی عادی از آن محله صورت گرفت. این قطعه فیلم- که نمایشگر اجرای برنامه یک ارکستر است- بخشی از یک فیلم تبلیغاتی آلمانی است که در زمان بازدید صلیب سرخ از ترزین اشتاد تهیه شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.