کاوا لیا دِئوتس  Chava Lea Deutsch

کاوا لیا دِئوتس Chava Lea Deutsch

تاریخ تولد: 1868

بوداکو دو سوس, رومانی

کاوا لیا با نام اما گیسلر در یک خانواده‌ی ییدیش زبان یهودی مذهب متولد شد. خانواده‌ی دِئوتس در روستای بوداکو دو سوس در ترانسیلوانیا، منطقه‌ای از رومانی که تا ۱۹۱۸ به مجارستان تعلق داشت، زندگی می‌کردند. او در شهر بیستریتا بزرگ شد. در ۱۸۹۰ او با یوزف دِئوتس، یک فروشنده از شهر ویسِئو دو سوس ازدواج کرد و آنها در ۱۹۱۰ به آن شهر نقل مکان کردند. کاوا و یوزف صاحب چهار فرزند شدند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۹ دو فرزند بزرگ کاوا لی به بوداپست پایتخت مجارستان نقل مکان کردند. کاوا لی و همسرش در ویسِئو دو سوس، یک شهر روستا مانند چند نژادی تحت حاکمیت رومانی ماندند. آنها نزدیک دختر بزرگشان اشنایدل و پسرشان فِرنک زندگی می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۴: مجاری‌ها در سپتامبر ۱۹۴۰ وارد ویسِئو دو سوس شدند و آن را به مجارستان الحاق کردند. مجارستان متحد آلمان نازی شد و قوانین جدیدی که حقوق یهودیان را محدود می‌کرد در ویسِئو دو سوس وضع شد. آلمان در مارس ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کرد و یک ماه بعد خانواده‌ی دِئوتس به گتویی که توسط مقامات مجارستان برای یهودی های ویسِئو دو سوس و جوامع اطراف بر پا شده بود، نقل مکان کردند.

کاوا لی و خانواده اش بین ۸۰۰۰ یهودی بودند که در مه ۱۹۴۴ ازویسِئو دو سوس به آشویتس تبعید شدند. او به هنگام رسیدن با گاز کشته شد. کاوا لی ۷۶ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.