هرصل گرشونوویچ Herschel Gerszonowicz

هرصل گرشونوویچ Herschel Gerszonowicz

تاریخ تولد: 1917

میخوف, لهستان

هرصل فرزند چهارم از هشت فرزندی بود که در یک خانواده‌ی یهودی در قسمت جنوب مرکزی کشور لهستان به دنیا آمد. پدرش یک چرخکار و قفل ساز بود. هرشل عضو سازمان جوانان صهیونیست به نام هَشومر هَتصیر بود و برای تیم فوتبال یهودیان بازی می‌کرد. زمانی که او ۱۴ ساله بود مدرسه را ترک کرد تا به عنوان شاگرد نزد پدر خواهر ناتنی‌اش که خیاط بود، کار کند.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹ نیروهای آلمان لهستان را اشغال کردند، هرصل به عنوان یک خیاط در شهر میخوف مشغول به کار بود. پدر و مادر وی تصمیم گرفتند که وی را به همراه برادرش پینهاس به قسمتی از لهستان که تحت اشغال نیروهای جماهیر شوروی بود، فراری دهند. آنها پیاده بودند و نتوانستند از یگان سواره‌ی آلمان که در ۱۵۰ مایلی شرق میخوف از آنها سبقت گرفته‌ بودند، فرار کنند. هیچ راهی به جز برگشت به خانه نداشتند.

۱۹۴۰-۱۹۴۴: در اوایل سال ۱۹۴۱ نیروهای آلمانی، یهودیان شهر میخوف را مجبور کردند در چند بلوک اطراف کنیسه‌ای که با سیم خاردار بسته شده بود، جمع شوند. هرصل به عنوان خیاط، برای آلمانی‌ها یک کارگر حرفه‌ای محسوب می‌شد. او وقتی خود را با دوستانش که برای تعمیر جاده‌ها به کار گرفته شده بودند و هر لحظه در معرض خطر ضرب و شتم شدید و یا مرگ بودند مقایسه می‌کرد، احساس خوش شانسی می‌کرد. در ژوئیه سال ۱۹۴۲ همه‌ی افراد گتو را جمع کردند و پیاده به سمت ایستگاه قطار فرستادند و سوار واگن‌ها کردند. هرصل جزء یکی از ۲۵ کاگر حرفه‌ای بود که همان جا ماند.

کمی بعد هرصل در میخوف به زندان افتاد و در اوایل سال ۱۹۴۳ کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.